Střety s okupační mocí


Celé období existence Protektorátu se neslo ve znamení odporu velké části mládeže vůči okupantům.

Na žáky ovšem bylo ve škole apelováno, aby se vystříhali všech nesouhlasných projevů s okupací. 

Často se stávalo, že česká mládež byla obviňována z toho, že na ulicích, při cestách ze školy apod. vráží do mladých Němců, vyvolává hádky, spílá jim. A jako viník takovýchto potyček pak byla trestána.

Velká zodpovědnost za chování žáků byla kladena na jejich učitele. A jak měli tito na studenty působit?

Odpor proti okupantům

Nesouhlas s okupací projevovali učitelé i studenti nejrůznějším způsobem. Ať už formou pasivního odporu (porušováním nejrůznějších předpisů) nebo otevřeněji (protiněmecké letáky, anonymní dopisy apod.).  

Některé případy protiněmeckého chování profesorů i studentů vyšetřovalo   gestapo . Mnozí z kantorů i žáků byli uvězněni i popraveni, dalším bylo zakázáno vyučovat, respektive studovat, některé školy byly pro výstrahu uzavřeny


Opatření okupantů proti rebelujícím

1. prosince 1941 zaslal   zastupující říšský protektor   Reinhard Heydrich státnímu prezidentovi Emilu Háchovi (   Emil Hácha ) dopis, ve kterém se v 1. bodě zabývá školstvím, zejména právě problematikou nárůstu nepřátelské činnosti na školách. Následně se k těmto záležitostem vyslovil ministr školství   Jan Kapras , který ve své zprávě Háchovi popisuje stav situace ve školách v průběhu roku 1941, vypočítává počty protiněmeckých incidentů v jednotlivých měsících.

J  Kapras

 Jan Kapras v roce 1916 (http://forum.cuni.cz/fukV03/kapras.jpg, wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor :J._Kapras.jpg)

Podívejte se sami na zprávu Jana Kaprase a najděte, jaká opatření byla vykonána k potlačení nepřístojného chování žáků a případně profesorů vůči německým okupantům.