Literatura a pramenyArchivní prameny

ARCHIV Českého rozhlasu.
ARCHIV ČTK.
ARCHIV hlavního města Prahy, fond Státní odborná škola keramická v Praze XII-Vinohradech.
ARCHIV Národního muzea, fond Profesor   Jan Kapras .
NÁRODNÍ archiv, fond   Emanuel Moravec .
NÁRODNÍ archiv, fond Ministerstvo školství 1918 – 1949.
NÁRODNÍ archiv, fond Úřad říšského protektora, AMV 114.
STÁTNÍ oblastní archiv Litoměřice, fond Mimořádný lidový soud Litoměřice, Lsp 34/45.
STÁTNÍ oblastní archiv Praha, fond č. 41 - Státní nakladatelství Praha.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Broumy.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Vráž.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Praskolesy.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Nenačovice.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Stašov.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Železná.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Hředle.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola 1.-5.ročník Beroun – Příbramské předměstí (Zavadilka).
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola Komárov.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola Bzová.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Svatá.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Žloukovice.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola Žebrák.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola Bezdědice 1.-5.ročník.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola Lochovice.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Obecná škola Chyňava.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola Hředle.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola Loděnice.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola chlapecká a dívčí Zdice, školní kronika 1919-1940.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola chlapecká Beroun, školní kronika 1940-1945.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond 1.střední škola Hořovice, kronika měšťanské chlapecké školy 1940-1950.
STÁTNÍ okresní archiv v Berouně, fond Měšťanská škola Liteň, školní kronika 1940-1970.
STÁTNÍ okresní archiv v Hradci Králové, fond č. 1041 - Veřejná odborná škola pro ženská povolání Nový Bydžov.
STÁTNÍ okresní archiv v Hradci Králové, fond č. 409 - Státní odborná škola koželužská Hradec Králové.
STÁTNÍ okresní archiv v Hradci Králové, fond č. 419 - Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové.
STÁTNÍ okresní archiv v Kolíně, fond č. 401 - Obchodní akademie Kolín.
STÁTNÍ okresní archiv v Kolíně, fond č. 375 - Učňovská škola pokračovací v Českém Brodě.
STÁTNÍ okresní archiv v Kolíně, fond č. 370 - Zemská odborná škola hospodářská v Českém Brodě.
STÁTNÍ okresní archiv v Litoměřicích se sídlem Lovosicích, Perzekuce studentů, sbírka dokumentace.
STÁTNÍ okresní archiv v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích, sbírka učebnic.
STÁTNÍ okresní archiv v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích, fond č. 752 - Gymnázium Roudnice nad Labem.
STÁTNÍ okresní archiv v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích, fond č. 750 - České státní reálné gymnázium Litoměřice, Terezín.
STÁTNÍ okresní archiv v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích, fond č. 63 - Archiv města Roudnice n. L.
STÁTNÍ okresní archiv v Mělníku, fond č. 185 - Reálné gymnázium Mělník.
STÁTNÍ okresní archiv v Mělníku, fond č. 166 - Lidová škola hospodářská Lužec nad Vltavou.
STÁTNÍ okresní archiv v Mělníku, fond č. 213 - fond Lidová škola zemědělská Nebužely 1942 – 1945.
STÁTNÍ okresní archiv v Mělníku, fond č. 199 - fond Sdružení rodičů a přátel školy Státního reálného gymnázia Mělník.
STÁTNÍ okresní archiv v Mostě, fond č. 350 - Střední průmyslová škola Most.
STÁTNÍ okresní archiv v Táboře, fond Gymnasium v Táboře, Nižší reálka (1851 – 1953).
ÚSTŘEDNÍ archiv zeměměřictví a katastru v Praze.

Muzeální prameny

Sbírky Muzea Komenského v Přerově.
Sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Sbírky Národního muzea, knihovna Národního muzea.
Sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.
Sbírky Památníku Terezín.
Sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Prameny v soukromém držení

Soukromý archiv Anny Žůrkové.
Soukromý archiv Jana Špringla.
Soukromý archiv Martina Veselého.

Dobové časopisy a periodické tiskoviny

České slovo, 1940 - 1941.
Der Neue Tag,
1940.
Dětská neděle,
1939.
Dívčí svět,
1943-1944.
  Junák ,
1940.
Kulíšek,
1940.
Le Courrier,
1940 - 1941.
Mladý hlasatel,
1940 – 1941.
Národní politika,
1939, 1941, 1942.
Náš směr (pro chlapce), 1943 -1945.
Náš směr
(pro dívky), 1943 - 1945.
Němčina: jazykový časopis pro začátečníky i
pokročilé, 1941.
Roj,
1940 - 1941.
Správný kluk,
1944 - 1945.
Večerní České slovo, 1941.
Věstník MŠANO, 1939 - 1945.
Vlaštovička,
1940-1941.
Zteč, 1942-1945. 

Dobové tisky

BYDŽOVSKÝ, Bohumil a kol: Aritmetika pro IV. třídu středních škol. Praha, Jednota československých matematiků a fysiků 1934.
JACOBI, Walter: Golem, metla Čechů: rozklad českého nacionalismu. Orbis, Praha 1942.
NIKOLAU, Stanislav: Učebnice zeměpisu pro vyšší třídy středních škol a pro I. a II. ročník učitelských ústavů. Praha, Profesorské nakladatelství a knihkupectví 1936.
ODBORNÁ nauka pro lidové školy zemědělské. Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu 1943.
PÁTEK, V. – TRAJER, J. – TVRDEK, V.: Počtářské základy II. díl: Užité příklady zpaměti. Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu 1941.
RÁNO: čítanka pro čtvrtý a pátý postupný ročník obecných škol.
Praha, Státní nakladatelství 1938.
STRUČNÉ dějiny Říše: učebnice dějepisu pro žactvo škola hlavních a nejvyššího stupně škol obecných.
Praha, školní nakladatelství pro Čechy a Moravu 1943.
STRAKA V. a kol.: Sborník obchodního školství v Kolíně, 1897 - 1912 - 1947. Kolín, Kuratorium obchodní abchodní akademie v Kolíně 1947.

TÝDEN mládeže 1944.
Praha,   Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě – Orbis 1944.
URBAN, Jaroslav F.: Abstinentní čítanka. Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého 1923.
VYSKOČIL, E.: Wir lernen Werkehrsdisciplin - Učíme se dopravní kázni. Praha, Polizei und Sport Verlag 1944.

Edice dokumentů, projevů, korespondence a vzpomínková literatura

GRUNTORÁD, Jan: Vzpomínky terezínského rodáka. In: Terezínské listy, 1995, č. 23, s. 55 – 66.
KÁRNÝ, Miroslav - MILOTOVÁ, Jaroslava - KÁRNÁ, Margita: Protektorátní politika Reinharda Heydricha. Praha, Tisková, ediční a propagační služba 1991.
KAŠÁK, Vladimír (ed.) s partou: Počátky trampingu na Kačáku: ze vzpomínek pamětníků. Ústí nad Labem, Oddělení aktivit v přírodě 2009.
KUBÍK, Miroslav: Jak jsme si psali. In: Terezínské listy, 2003, č. 31, s. 103 – 124.
KUBÍK, Miroslav: Jak jsme si psali II. In: Terezínské listy, 2004, č. 32, s. 58 – 68.
LINHARTOVÁ Lenka, MĚŠŤÁNKOVÁ Vlasta, MILOTOVÁ Jaroslava: Heydrichova okupační politika v dokumentech. Praha, Český svaz protifašistikých bojovníků 1987.
MOŠŤÁKOVÁ-BOHDANOVÁ, Jarmila: Srdce zmučená a statečná. Roudnice n. L.,  Nakladatelství Jaromír Robek 1946.
SAILER, Vojtěch: Byli jsme tři lékaři. Ústí nad Labem, Severočeské nakladatelství 1972.

Rozhovory s pamětníky

Marie Čeňková, rozená Polívková, narozená 22. 12. 1932, rozhovor veden Mgr. Pavlem Strakou 14. 9. 2011.
Věra Fauová, rozená Rédlová, narozená 21. 11. 1927, rozhovor veden Mgr. Pavlem Strakou 22. 8. 2011.
Marie Maťáková, rozená Podvalová, narozená 28. 1. 1938, rozhovor veden Mgr. Pavlem Strakou 11. 9. 2011.
Miroslav Mikula, narozený 16. 7. 1926, rozhovor veden Mgr. Janem Špriglem 2.11.2011.
Miroslava Pyllmajerová, rozená Fauová, narozená 12. 12. 1928, rozhovor veden Mgr. Pavlem Strakou 1. 8. 2011.

Odborná a popularizační literatura, diplomové a dizertační práce

BARTOŠ, Josef a kol.: Nedokončené životopisy: portréty mladých lidí, kteří položili život v boji proti fašismu. Praha, Mladá fronta – Smena 1987.
BENEŠOVÁ, Miroslava: Situace v Terezíně po skončení války. In: Terezínské listy, 1990, č. 18, s. 7 – 31.
BENEŠOVÁ, Miroslava: Židé v Malé pevnosti: několik poznámek k tématu. In: Terezínské listy, 1993, č. 21, s. 50 – 59.
BENEŠOVÁ, Miroslava – BLODIG, Vojtěch – POLONCARZ, Marek: Malá pevnost Terezín 1940 – 1945. Praha, V RÁJI, 1996.
BLODIG, Vojtěch - LANGHAMEROVÁ, Miroslava - VAJSKEBR, Jan: Malá pevnost Terezín 1940-1945. Praha, V RÁJI 2009.
BOSÁK, František: Česká škola v době nacistického útlaku: příspěvek k dějinám českého školství od Mnichova do osvobození. České Budějovice, Pedagogická fakulta 1969.
BRABEC, Jiří: Protektorátní kultura pod tlakem kolaborantských projektů (1941-1945). In: Soudobé dějiny, roč. IX, č. 3-4 (2002), s. 412 -428.
BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945.  Praha, Prostor 1999.
BŘEČKA, Bruno: Kronika čs. skautského hnutí do roku 1990. Brno, Brněnská rada Junáka 1999.
BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ Irena: Tábory utrpení a smrti. Praha, Svoboda 1969, s. 130-133.
ČERMÁKOVÁ, Dagmar: Roudnický atentát. In: Terezínské listy, 1976, č. 6, s. 36 – 40.
ČEŠTÍ učitelé v protifašistickém odboji: 1939-1945. Praha, Práce 1978.
ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc. Praha, Laguna 2002, 2003, 2008.
DANĚK, Josef (ed.): Zpravodajská brigáda 1939-1945: vydáno k 60. výročí vzniku Zpravodajské brigády. Praha, Ministerstvo obrany České republiky – AVIS 1999.
DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. Praha, Národní filmový archiv 1996.
FIEDLER, Jiří: Atentát 1942. Brno, JOTA 2002.
FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti. In: Paměť a dějiny, 2008/01, s. 22 – 38.
GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan: Dramatické i všední dny protektorátu. Praha, Themis 1996.
GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV. a. Praha - Litomyšl, Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka, 2006.
GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české  XV. b. Praha - Litomyšl, Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka 2007.
HÁJKOVÁ, Alena - TOMÁŠEK, Dušan: Poslední poprava v Terezíně. Praha, Svoboda 1988.
JOZA, Jaroslav: Příčiny zatýkání vězňů Malé pevnosti Terezín. In: Terezínské listy, č. 15, roč. 1986/1987, s. 33 – 48.
JOZA, Jaroslav: Národnostní struktura vězňů Malé pevnosti Terezín v letech 1940 – 1945. In:  Terezínské listy, č. 16, roč. 1988, s. 1 – 17.
JOZA, Jaroslav: Věková struktura vězňů Malé pevnosti Terezín v letech 1940 – 1945. In:  Terezínské listy, č. 13, roč. 1984, s. 27 – 32.
KASPEROVÁ, Dana: Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2010.
KOURA, Petr: Pozapomenutá legenda českého odboje: případ Jana Smudka a nacistická okupační politika. In: Soudobé dějiny, roč. XI, č. 1–2 (2004), s. 110–127.
KOKOŠKA, Stanislav: Praha v květnu 1945: historie jednoho povstání. Lidové noviny, Praha 2005.
KÖSSL, Jiří – KRÁTKÝ, František – MAREK, Jaroslav: Dějiny tělesné výchovy II. Od roku 1848 do současnosti. Praha, Olympia 1986.
KOURA, Petr: Hákový kříž kontra potápky a bedly – tažení nacistů proti protektorátním vyznavačům swingu. In: Ivo T. Budil – Tereza Zíková (eds.): Totalitarismus 2 – Zkušenost Střední a Východní Evropy, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2006, s. 67–74.
KOURA, Petr: Swingová mládež a nacistická okupační moc v protektorátu Čechy a Morava. Disertační práce obhájená na Ústavu českých dějin FF UK, Praha 2010.
KRČMÁŘ, Dalibor: Říkali mu husitské práče: Kamil Krofta vězněm nacismu. In: Terezínské listy, č. 37, roč. 2009, s. 78 – 97.
KRYL, Miroslav: Příspěvek k starším dějinám Terezína I. In: Terezínské listy, č. 9, roč. 1978, s. 29 – 49.
KRYL, Miroslav: Příspěvek k starším dějinám Terezína: Terezín v době buržoazní ČSR, po mnichovské zradě a v době nacistické okupace. In: Terezínské listy, č. 10, roč. 1980, s. 5-13.
LANDIŠ, Ludvík – HORA, František: Ohnivý koberec nad Hamburkem: z historie Protektorátního policejního praporu Čechy. Praha, Police History 2000, s. 47-49.
LANGHAMEROVÁ, Miroslava: Heydrichiáda a zřízení ženského oddělení v Policejní věznici Terezín: osudy prvních vězeňkyň. In: Terezínské listy, 2012, č. 40, s. 78 – 101.
MAINUŠ, František:   Totální nasazení : Češi na pracích v Německu 1939-1945. Brno, Univerzita J.E.Purkyně 1970.
MAINUŠ, František: Totálně nasazeni (1939-1945). Praha, Mladá fronta 1974.
MARŠÁLEK, Pavel: Protektorát Čechy a Morava: státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. Praha, Karolinum, 2002.
MENCL, Vojtěch – SLÁDEK, Oldřich: Dny odvahy: z historie revoluční skupiny   Předvoj . Praha, Svoboda 1966.
MORKES, František: Devětkrát o českém školství. Praha, Pedagogické muzeum J.A.Komenského 2004.
MORKES, František: Československé školy v letech 2.světové války. Praha, Pedagogické muzeum J.A.Komenského 2005.
MOULIS, Miloslav: Mládež proti okupantům. Praha, Svoboda 1966.
MRÁZEK, Jan: Atentát 1942 a perzekuce roudnických studentů. Roudnice n. L., Podřipské muzeum 2007.
NĚMEC, Petr: Úloha školství při germanizaci českého národa v období okupace. In: Sborník k dějinám 19. – 20. století, 1991, č. 12, s. 67 – 90.
NIKRMAJER, Leoš: Problémy českého a německého školství v jihočeském regionu v období Protektorátu Čechy a Morava. In: Sborník archivu Ministerstva vnitra, 3/2005, s.111-139.
NOVÁK, Václav a kol: Malá pevnost Terezín. Praha, Naše vojsko 1988.
PASÁK, Tomáš: Pod ochranou říše. Praha, Práh 1998.
PASÁK, Tomáš: Organizační a správní změny v českém školství v období nacistické okupace. In: In memoriam Zdeňka Fialy: z pomocných věd historických, Praha, Univerzita Karlova 1978.
PASÁK, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945. Praha, Univerzita Karlova 1980.
PASÁK, Tomáš: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha, Práh 1999.
PERNES, Jiří: Až na dno zrady: Emanuel Moravec. Praha, Themis 1997.
POLONCARZ, Marek: Případ roudnických studentů. In: Terezínské listy, 1988, č. 16, s. 18 – 25.
POLONCARZ, Marek: Internační tábor pro německé obyvatelstvo: Malá pevnost Terezín 1945 – 1948. Terezín, Památník Terezín 1997.
PŘEDVOJ. Sborník příspěvků ke konferenci Sdružení domácího odboje a partyzánů: historie – vzpomínky – dokumenty 1943–1945. Praha, Historická skupina Předvoj 2005.
RAPAVÁ, Ivana: Ženský dozorčí personál v Policejní věznici Terezín. In: Terezínské listy, 2012, č. 40, s. 102 – 117.
RATAJOVÁ, Šárka: Bylo mi osmnáct, devatenáct a dvacet let: ze vzpomínek Věry Vackové-Žahourkové. In: Terezínské listy, 1996, č. 24, s.  106 – 118.
ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství. Praha, Naše vojsko 1972.
70 let Horova státního reálného gymnasia v Roudnici n. L.. Roudnice n. L. 1947.
SOMR, Miroslav: Některé směry a snahy o reformu české školy v meziválečném období a české školství za fašistické okupace. České Budějovice, Pedagogická fakulta 1984.
STARTL, Jaroslav: Školní kronika a tvář let 1937 – 1947 In: Straka, V.: Sborník obchodního školství v Kolíně, 1897 - 1912 - 1947, Kolín 1947, s. 13 – 30.
SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa. Praha, Naše vojsko – Český svaz protifašistických bojovníků 1986.
ŠIMSOVÁ, Milena: V šat bílý odění: zápasy a oběti Akademické Ymky 1938–1945: vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění. Benešov, Vydavatelství Eman 2005.
ŠMEJKALOVÁ, Martina: Výchova k vlastenectví, nebo nacistická indoktrinace? Výuka českého jazyka na středních školách Protektorátu Čechy a Morava. In: Soudobé dějiny, roč. XVII, č. 1-2 (2010), s. 121 – 157.
ŠPRINGL, Jan: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Diplomová práce obhájená na Ústavu českých dějin FF UK, Praha 2003.
ŠPRINGL, Jan: Protektorátní vzor mladého člověka: Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (1942–1945). In: Soudobé dějiny, roč. XI, čís. 1–2 (2004), s. 154–177.
ŠPRINGL, Jan: Berounské gymnázium v období protektorátu. In: Minulostí Berounska 3: sborník Státního okresního archivu v Berouně, Beroun, Státní okresní archiv v Berouně 2000, s. 179-196.
ŠPRINGL, Jan: Školní rok v Heydrichově protektorátu. In: Terezínské listy, 2013, č. 40, s. 40-61.
TOMÁŠEK, Dušan: Setkání s fašismem: památce reportéra Franty Kocourka. In: Terezínské listy, 1998, č. 26, s. 89 – 99.
UHLÍŘ, Jan Boris – WAIC, Marek:   Sokol proti totalitě 1938–1952. Praha, Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001.
VAJSKEBR, Jan: Organizace a početní stavy strážní roty SS v Malé pevnosti Terezín. In: Terezínské listy, č. 32, roč. 2004, s. 44 – 53.
VYSKOČIL, E.: Učíme se dopravní kázni. Praha, Polizei und Sport Verlag 1944.
WAIC, Marek – KÖSSL, Jiří: Český tramping 1918–1945. Praha–Liberec, Práh–Ruch 1992.
ZPRAVODAJSKÁ brigáda v boji s nacismem: Sborník faktů a vzpomínek 1940–1945. Praha, Historická skupina ZB a R 3 1995.

Weby

http://cs.wikipedia.org