Lektorovali

 

Doc. PhDr. Jana Čechurová, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

PhDr. Jan Mervart, PhD.
(Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)

Doc. Mgr. Martin Veselý, PhD.
(Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L.)