Výuka - nástroj propagandy


Vznik Protektorátu Čechy a Morava se odrazil v změně obsahu vyučovacích předmětů. V představách okupantů měly školy spíše vychovávat v duchu tzv. říšské myšlenky (   říšská myšlenka ) než mládež vzdělávat.

Vedle výuky se profesoři museli věnovat výchově žactva k povinné úctě k Adolfu Hitlerovi, loajálnosti a úctě k říši a k německému národu, a to ve všech vyučovacích předmětech, zejména však v dějepise, zeměpise, vlastivědě a dějinách literatury. Tyto předměty byly nazývány jako ´předměty utvářející názor´.

Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že „učitelé českých škol všech druhů, kteří vyučují předmětům utvářejících názor, neposkytují ve své většině postačující jistoty, že svým vyučováním vychovávají žáky otevřeně k říšské myšlence,"1 byla na konci roku 1941 přijata různá opatření, která upravovala výuku těchto předmětů (viz níže).

Také byly průběžně upravovány počty hodin přidělené jednotlivým předmětům. 

Při výuce některých předmětů (např. matematika, zeměpis) bylo nařízeno využít jednu hodinu týdně pro opakování, a to v německém jazyce. Ve výuce přírodopisu bylo přikázáno, aby se žáci seznamovali s nejpoužívanějšími názvy rostlin a zvířat a dalšími důležitými pojmy v němčině.

Z kroniky roudnického gymnázia

V kronice roudnického gymnázia si můžeme ke školnímu roku 1940/1941 přečíst, že zrušení učebnic přineslo do školního života nezvyklou změnu. Učitelé si museli nově zpracovávat učební látku sami. Žákům bylo učivo podáváno zhuštěné do stručnějších či obsáhlejších přehledů, texty byly někdy psány na tabuli, vyspělejším žákům diktovány, či rozdávány texty nakopírované. Jinak byli žáci odkázáni na výklad. Přísně se dbalo na úpravu sešitů, zejména v hodinách německého jazyka – to důrazně kontrolovali inspektoři při návštěvách škol.


Seznamte se s některými změnami ve výuce následujících předmětů:

Česká literatura a český jazyk 

Němčina 

Zeměpis

Dějepis

Chemie a fyzika

Ruční práce

Vaření


Test školních pomůcek

Protektorátní školní kabinety skrývaly velké množství nejrůznějších názorných vyučovacích pomůcek. Mnohé z nich se na některých školách používají dodnes.

Poznáte školní pomůcky? Ověřit si své znalosti můžete v tomto testu.

 


1 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond č. 752 - Gymnázium Roudnice n. L.,  k. 18, oběžník ve věci vyučování předmětům utvářejících názor.