Úcta k říši


Okupace nacistickým Německem a vznik Protektorátu Čechy a Morava měly téměř okamžitý dopad na život české společnosti i českých škol.

Co tehdy vysílal protektorátní rozhlas?

Dne 16. března 1939 vystoupil se svým projevem k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava prezident   Emil Hácha . Zde si jeho řeč můžete poslechnout.

Archiv Českého rozhlasu.

19. března 1939 se konala na Václavském náměstí v Praze přehlídka wehrmachtu, která měla být ukázkou síly německého vojska. Níže máte možnost poslechnout si krátký zvukový záznam rozhlasového přímého přenosu z přehlídky, kterou komentoval populární český publicista   František Kocourek .

Archiv Českého rozhlasu.

Kdy a čemu bylo nutno vyjadřovat úctu (některé příklady): 

  • bylo nutno vzdávat úctu říšským vlajkám, praporům a standardám;

  • obyvatelstvo mělo říšské symboly uctívat v pozoru se sejmutou pokrývkou hlavy; zpočátku bylo ještě dobrovolné vzdát poctu zvednutím pravé ruky;

  • pocta se vzdávala také při hraní německé státní hymny a písně   Horst Wessel Lied (píseň Horsta Wessela).

Do života škol pronikalo v průběhu války též užívání árijského pozdravu. V některých případech se o těchto záležitostech dozvídáme například z kronik škol.

 

Změny doznala i výzdoba tříd a škol.

 F201009150179201

Pohled do třídy Vyšší obchodní školy ústředního svazu obchodu (ČTK)


Například výnosem z března 1939 bylo nařízeno odstranit z čelních stěn učeben česko-slovenské státní znaky a nechat pouze kříže. Koncem roku 1939 se zde objevuje znak Protektorátu.

Obrazy prezidenta E. Beneše musely být odevzdány v prosinci 1939 okresním úřadům a měly být zničeny spalovací komisí. Připomínky prezidenta T. G. Masaryka musely být odstraněny v létě 1940.

Obraz Hitlera a státního prezidenta E. Háchy se na čelní stěně učeben objevuje v květnu 1941, kříž a protektorátní znak byly přesunuty na boční stěnu.

 

Větší znak Protektorátu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohemia_Moravia_Greater_Arms_1939-1945.svg)

 

Výzdoba škol

Z hlediska výzdoby měla být největší pozornost věnována hrdinským bojům německého vojáka na evropských bojištích.

Chodby škol lemovaly vedle podobizen Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka také obrazy německých velikánů (Wagnera, Beethovena...).

Nástěnné obrazy a další pomůcky, které nevyhovovaly novým politickým poměrům, musely být odstraněny. Přestože vše bylo přísně hlídáno, tu a tam se nějaké nesrovnalosti objevily. Například v létě 1939 příslušné orgány zjistily, že na celé řadě škol visí nástěnné obrazy s výjevy bojů československých legií v době první světové války. V této řadě obrazů měly být dva, jejichž obsah byl z hlediska okupantů skutečně otevřeně protiněmecký. Oba znázorňují boj československého legionáře s německým vojákem a jsou nadepsány: „Zab ho! Zab ho! Jen ho zab!" a „Hrr na vraha! Za demokracii." Obrazy si můžete prohlédnout zde.

  

Nedílnou součástí života škol bylo připomínání si nejrůznějších významných dnů.

 

Vlajková výzdoba na všech veřejných budovách, tedy i na školách, musela být dodržována nejen ve dnech, na které připadala výročí. Například v červnu 1940 vyšlo jednorázové nařízení tohoto znění: „Vůdce a říšský kancléř vydal u příležitosti vítězného zakončení válečného tažení na Západě rozkaz, aby v celé říši byly vyvěšeny vlajky na dobu deseti dnů a aby bylo vyzváněno zvony po 7 dní.“1

Okupace přinesla též úpravu ve vyjadřování. Některá slova měla být zapomenuta.

Příklady změn:

  • Slovo „československý“ bylo nahrazeno slovem „český“, nadále se toto slovo mohlo užívat jen ve smyslu historickém.

  • Na vysvědčení, opisech vysvědčení a dalších dokumentech apod. se změnil název státu na Protektorát Čechy a Morava a státní příslušník byl označen jako Státní příslušník Protektorátu Čechy a Morava či německý státní příslušník.

Výstava Deutsche Grösse

Při příležitosti 2. výročí vzniku Protektorátu byla v Praze instalována výstava Deutsche Grösse, česky „Německá velikost“, přibližující historii a současnost Velkoněmecké říše.


1 Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, f. 750 - České státní reálné gymnázium Litoměřice, Terezín, k. 12, oběžník Presidia české zemské školní rady pro Čechy v Praze č. 2530/1940, vlajková výzdoba.