Střety s okupační mocí



„Kdyby bylo pozorovati sebe menší činnost Říši nepřátelskou, dojde neodvolatelně k uzavření odborných škol."

„Kladu vám důrazně na srdce, abyste si sami své školy hlídali proti všem těm, kdož ohrožují jejich existenci."

Z projevu ministra školství Jana Kaprase z 30. října 1941.

30. října 1941 přednesl ministr školství   Jan Kapras před zástupci vedení škol a též před zástupci žáků projev týkající se situace v protektorátním školství. Varoval před nepokoji a vystupováním proti okupantům v obavě před následky tohoto chování.

Na žáky bylo ve škole apelováno, aby se vystříhali všech nesouhlasných projevů s okupací. Čeští školáci byli často obviňováni z toho, že na ulicích, při cestách ze školy apod. vráží do mladých Němců, vyvolávají hádky, spílají jim. V případě prozrazení se takovéto jednání neobešlo bez trestu.

Do škol se dostávaly též stížnosti na žáky, že se dopouštějí různých nepředložených výroků např. v dopravních prostředcích. 

Také v tisku se objevila nejrůznější varování:

 IMG 9252

 SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 32, oběžníky pro žactvo 1941/1942, oběžník pro žactvo č. 23.

Odpor proti okupantům

Nesouhlas s okupací projevovali učitelé i studenti nejrůznějším způsobem. Ať už formou pasivního odporu (porušováním nejrůznějších předpisů) nebo otevřeněji (protiněmecké letáky, nápisy apod.).


Některé případy protiněmeckého chování učitelů i studentů vyšetřovalo   gestapo . Mnozí z kantorů i žáků byli uvězněni či popraveni, dalším bylo zakázáno vyučovat, respektive studovat, některé školy byly pro výstrahu uzavřeny.

Opatření okupantů proti rebelujícím

1. prosince 1941 zaslal   Reinhard Heydrich státnímu prezidentovi Emilu Háchovi (   Emil Hácha ) dopis, ve kterém se v 1. bodě zabývá školstvím, zejména právě problematikou nárůstu nepřátelské činnosti na českých školách. Následně se k těmto záležitostem vyslovil ministr školství Jan Kapras, který ve své zprávě Háchovi popisuje stav situace ve školství v průběhu roku 1941 a vypočítává počty incidentů v jednotlivých měsících.

J _Kapras

Jan Kapras v roce 1916 (http://forum.cuni.cz/fukV03/kapras.jpg, wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor :J._Kapras.jpg)

Podívejte se na zprávu Jana Kaprase. Jaká opatření byla přijata k potlačení nepřístojného chování žáků a případně učitelů vůči německým okupantům?


Volný čas žáků byl též omezován za účelem předcházení nepřístojnému chování.


Například v březnu 1942 apeluje ředitel Obchodní akademie v Kolíně na žactvo takto:

odkaz5

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 32, oběžníky pro žactvo 1941/1942, oběžník pro žactvo č.42.