Výchova ženy


Tablo

Tablo Odborné školy pro ženská povolání, Vysoké Mýto (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Výchova ženy v Masarykově republice…

Se vznikem demokratické Československé republiky bylo nově formulováno postavení ženy ve společnosti. Tak jak to ostatně zdůrazňoval první prezident T. G. Masaryk, měla nabýt ve vztahu k muži rovnocenného postavení. Například bylo nově zavedeno volební právo pro ženy. Ty do této doby nesměly v českých zemích volit (ani do zemských sněmů, ani do říšské rady).

Začal být dáván i důraz na kvalitnější vzdělávání žen v oblastech, pro které měly lepší předpoklady než muži - ošetřovatelství, porodní asistence, sociální práce. Vedle odborných škol pro ženská povolání existují také školy, které dívky připravují sice na jejich úlohu v domácnosti, ovšem vychovávají je v duchu moderních emancipačních myšlenek.

Co se učily dívky v rodinné škole v roce 1923?


Pád republiky bere dívkám volnost…

Tablo dvouleté školy pro vzdělání sociálních pracovnic (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě)

Se zánikem první republiky na podzim 1938 začalo docházet k odklonu od výchovy dívek v duchu emancipace a demokracie.


Žákyně Městské odborné školy pro ženská povolání v Praze XII, 1939-1940 (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

Na školách pro ženská povolání měla být posilněna praktická část výuky na úkor vzdělávání o umění, estetice atd.

Ministerstvo školství žádalo radikální omezení kulturních akcí na dívčích školách (výlety, výstavy, taneční závaby, besídky apod.) a nařizovalo učitelkám, „aby u žaček, potírajíc módu malování rtů, líčení obličeje, nákladné úpravy nehtů a vlasů a výstředního oblékání, probudilo smysl pro prostotu a nenákladnou úpravu těla a šatu.“


Výlet do Davle žákyň Městské odborné školy pro ženská povolání v Praze na Vinohradech, 30. 6 .1944 (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

Okupace aneb konec emancipace dívek v Čechách a na Moravě…

V představách nacistů bylo ženě výhradně určeno postavení manželky a matky.

O školách vhodných pro dívky informoval například časopis Dívčí svět

I v době Protektorátu existovaly školy pro ženská povolání. Počet jejich žákyň dokonce vzrůstal - i z toho důvodu, že studiem na nich byly dívky uchráněny před pracovním totálním nasazením (   totální nasazení ). V očích okupantů byla totiž dospívající žena hlavně levnou pracovní silou.


Třída 2.C Městské odborná školy pro ženská povolání v Praze XII., 1940-1941 (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)

Výuka byla pochopitelně přizpůsobena novým poměrům. V neodborných předmětech se už dívky neučily o české literatuře, o českém umění, o mravním ideálu apod. V rámci němčiny se seznamovaly s "novým světovým pořádkem", s různými nacistickými organizacemi apod.

Co bylo náplní vyučování ? Podívejte se na témata opravných zkoušek z němčiny. O jakých nacistických organizacích se dívky učily?

Odborné školy pro ženská povolání se prezentovaly i na Stálé výstavě školské, jež byla pořádána již od konce 19. století. 

Prezentace odborných škol pro ženská povolání na Stálé výstavě školské v Praze, srpen 1943 (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)