Výuka - nástroj propagandy


Funkce škol

Vznik Protektorátu Čechy a Morava přinesl také úpravu obsahu vyučovacích předmětů na všech školách. Důraz začal být dáván na výchovu (hlavně v duchu nacismu), nikoliv na vzdělání. 

Cíl nacistické pedagogiky – výchova takové osobnosti, která by byla svými názory, charakterem a tělesnou zdatností zcela oddaná nacistickému Německu.

Hlavní cíle školní docházky:

1. Vštípení znalostí o Velkoněmecké říši.

2. Vštípení znalosti němčiny.

3. Využití žactva jako pracovní síly (brigády, sběrové akce apod.).


Nacistická propaganda a školy

Obsahové změny ve vyučování

Vyřazované a zakázané učebnice; učební pomůcky

Změny v počtech hodin pro jednotlivé předměty

Změna klasifikační stupnice


Vyučování - délka vyučovacích hodin a prázdniny

Vyučovací hodina byla zkracována, a to ve výjimečných případech až na 15 minut. Z důvodu nedostatku učebních prostor (kupříkladu kvůli zabírání školních budov) a také kvůli nebezpečí náletů se často vyučovalo na směny. Například na 2. městské odborné škole pro ženská povolání v Brně probíhalo vyučování ráno od 7:50 do 18:30 hodin večer s 5timinutovými přestávkami.

Vyučování na směny se též využívalo v době zvýšeného nebezpečí náletů. Z důvodu nedostatečných kapacit krytů či míst, kam bylo možno žáky školy při leteckém poplachu rozptýlit, bylo vhodné, aby ve škole nebyli najednou všichni žáci školy, ale vždy např. jen polovina.

Vánoční a pololetní prázdniny byly v době války pro nedostatek topiva několikrát prodlouženy. Žáci a žákyně se pak scházeli jednou týdně s učiteli, kteří jim zadávali a kontrolovali domácí úkoly.


Sešity


„Sešity žáků jsou navštívenkou učitele a jeho práce jest posuzována podle nich.“ 

(in: Oběžník pro sbor č. 22 ze 7. 11. 1942, Oběžníky pro sbor 1942/1943, SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 38, i. č. 1008.)

Přísně se dbalo na úpravu sešitů, zejména pro německý jazyk – to bylo důkladně sledováno inspektory během návštěv škol. Učitelé měli průběžně kontrolovat i věcnou správnost zápisů v sešitech. Nedbalí žáci byli trestáni.


Písemné zkoušení žáků

Písemné zkoušení bylo vždy nedílnou součástí klasifikace žáka či žákyně v každém předmětu. Zde se můžete podívat na předepsané množství písemek ve školním roce 1941/1942 (přehled je vydán pro obchodní akademie) a případně porovnat čísla s počty písemek, které píšete dnes ve škole vy.


Zavedení jízdy vpravo a školy

Se vznikem Protektorátu a začleněním českých zemí do Německé říše došlo ke změně v dopravních předpisech zavedením jízdy vpravo. Změna byla sice připravována již dříve, ovšem   okupace Čech a Moravy ji urychlila.

Skauti s cedulemi, březen 1939, ČTK

Skauti s tabulemi "Choďte vpravo", březen 1939 (ČTK)

Zemská školní rada nakázala na konci března 1939 učitelům, aby věnovali velkou pozornost bezpečnosti žactva na veřejných komunikacích. A to soustavným výkladem platných dopravních předpisů, které byly změněny. 

Na jaře 1939 se řidiči a chodci setkávali na ulicích se skauty, kteří nosili tabule s nápisem „Choďte vpravo“ apod.

Do škol byl dodán propagační materiál o změně dopravních předpisů.

Později, v roce 1944, vyšla též dvojjazyčná česko-německá příručka "Učíme se dopravní kázni".