Zeměpis


Příklady změn ve výuce zeměpisu

Výuka zeměpisu byla upravována školskými orgány po celou dobu války. Žáci se měli učit zejména o Třetí říši, Čechy a Morava byly odsunuty na druhé místo. Mělo být zejména zdůrazňováno, že Protektorát Čechy a Morava je součástí Velkoněmecké říše.

Práce žáků - řeka Rýn

01     03     19

SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond 752 - Gymnázium Roudnice nad Labem, k. 23.

Náplň výuky

Na konci roku 1941 vyšlo nařízení o úpravě způsobu vyučování zeměpisu: výuka se měla zaměřit pouze na území Velkoněmecké říše včetně Protektorátu Čechy a Morava, bez Generálního Gouvernamentu (   Generální Gouvernament ). Velmi podrobně se mělo probírat území staré říše a Východní Marky, přírodní a hospodářský zeměpis těchto oblastí, neboť tato látka byla prý v minulých letech velmi zanedbávána.

Jinak např. ve čtvrtých třídách středních škol se probíral přehled německých přírodních a hospodářských poměrů a politického zřízení Německa. Obdobně tomu bylo v šestých třídách. Bylo očividné, že této látce bylo věnováno neúměrně větší množství času než látce o ostatních evropských národech.

Učebnice zeměpisu

V učebnicích zeměpisu se nacházela místa, která již nevyhovovala novým poměrům, učebnice musely být upravovány.

Prohlédněte si učebnici zeměpisu pro vyšší třídy středních škol a zkuste zjistit, co vše bylo vyškrtáváno a přepisováno.

Ukázky projektů školáků

Stejně jako vy dnes, i tehdy zpracovávali žáci zeměpisné projekty. Témata byla např. tvar Země a její pohyby, řeka Rýn,  Německá říše,  ústí řek a rozvodí. 

A jaká konkrétní témata byla probírána…?

Nahlédněte do třídní knihy VII. ročníku (septimy) táborského reálného gymnázia. Vypište a přeložte do češtiny probíraná témata v hodinách zeměpisu (Erdkunde). Porovnejte obsah učiva těchto předmětů v době před a po osvobození naší země. Pokud si nebudete vědět rady s německými názvy, nabízíme vám malou nápovědu.