Chronologické přímky


1939            1940           1941            1942          1943            1944        1945

 

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

PROTEKTORÁTNÍ ŠKOLSTVÍ

1939

1939

1939

Březen

1939

Okupace okleštěných českých zemí nacistickým Německem a vznik Protektorátu Čechy a Morava.

Lightbox Image 

  Adolf Hitler jmenuje říšským protektorem Konstantina von Neuratha.

Lightbox Image 

Založeno tzv.   Národní souručenství v čele s E. Háchou.(   Emil Hácha )

Lightbox Image 

Lightbox Image 

Dočasné zabírání mnoha školních budov německým vojskem.

Z učeben odstraněn státní československý znak, ponechán byl jen kříž.

Ze škol musí odejít učitelé, kteří byli dříve v komunistické straně, či veřejně zastávali komunistické názory.

Duben

1939

Konec období tzv. vojenské správy Protektorátu.

Jmenování nové protektorátní vlády v čele s gen. Aloisem Eliášem. (   Alois Eliáš )

Lightbox Image 

Vypovězení polsko-německého paktu o neútočení ze strany Německa.

Lightbox Image 

Nařízeno, aby bylo dbáno na vedení mládeže k úctě k Vůdci, německému národu a k loajálnosti k Říši.

 

Lightbox Image

Květen

1939

Protinacistická demonstrace při příležitosti převozu ostatků K. H. Máchy z Litoměřic do Prahy.

 

 

Lightbox Image 

V Berlíně je podepsán tzv. Ocelový pakt mezi Německem a Itálií, který obě země zavazoval ke spolupráci v oblasti hospodářské i mezinárodně-politické a vojenské.

Lightbox Image 

Červen

1939

Dočasné zastavení vyučování na českých školách v Kladně po zastřelení německého vojáka, a to kvůli údajnému provokativnímu chování učitelů.

Červenec

1939

Propuštění učitelů židovského původu ze školství.

Zákaz vyučování Židů na německých středních školách.

Srpen

1939

Vzhledem k narůstajícímu napětí mezi Německem a Polskem plně obsazuje francouzská armáda obrannou Maginotovu linii v severovýchodní Francii.

Lightbox Image 

Německo a SSSR uzavírají pakt o neútočení (součástí dohody bylo případné rozdělení Polska mezi oba státy).

Lightbox Image 

Září

1939

Rozsáhlá preventivní zatýkací akce gestapa známá jako akce Albrecht I.

Napadení Polska Německem, začátek 2. světové války.

Lightbox Image

Francie a Velká Británie vyhlašují válku Německu (Polsko s nimi mělo spojenecké smlouvy).

Vpád SSSR do Polska a zábor jeho východní části.

V Moskvě podepsána sovětsko-německá Smlouva o hranicích a přátelství.

Na měšťanských školách zavedena němčina jako povinný předmět.

Vydány nové osnovy pro obecné a měšťanské školy, které ideově odpovídaly existenci Protektorátu.

Na školách byly poprvé kontrolovány učebnice a žákovské knihovny (nevyhovující pasáže v knihách byly začerněny, případně celé knihy byly vyřazeny z používání).

Lightbox Image 

Poprvé přezkoumávána ideová vhodnost použití nástěnných obrazů, zejména dějepisných a vlastivědných.

Lightbox Image 

Zákaz vyučování Židů na jakýchkoliv německých školách.

Říjen

1939

Demonstrace při příležitosti výročí vzniku ČSR. V Praze zraněn student medicíny Jan Opletal, který následně zemřel.

Lightbox Image 

Listopad

1939

Smuteční akt rozloučení se zesnulým Janem Opletalem -spontánní demonstrace vysokoškolských studentů proti okupantům.

Lightbox Image 

Zásah okupační moci proti vysokoškolským studentům v Praze a Brně. Devět studentů popraveno, přes 1000 odesláno do koncentračních táborů.

 

  Uzavření českých vysokých škol .

Prosinec

1939

Ze škol odstraněno vše, co připomínalo E.Beneše.

Lightbox Image 

 

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

PROTEKTORÁTNÍ ŠKOLSTVÍ

1940

1940

1940

Leden

1940

Únor

1940

Březen

1940

Duben

1940

Německo napadlo Dánsko a Norsko.

Lightbox Image 

Lightbox Image

 

Nařízeno, že učitelé musí skládat slib věrnosti Adolfu Hitlerovi (Adolf Hitler). 

Květen

1940

Německo napadlo Nizozemí a Belgii.

Lightbox Image 

Červen

1940

Itálie vyhlašuje Francii válku.

Kapitulace Norska.

Kapitulace Francie.

Lightbox Image 

Školám nařízena dvojjazyčná (česká i německá) korespondence.

 

Lightbox Image 

Červenec

1940

Zahájena letecká bitva o Británii mezi německou Luftwafe a britskou Royal Air Force.

Lightbox Image 

Italská vojska zahájila operace v anglo-egyptském Súdánu - počátek války na africkém kontinentě.

Srpen

1940

Nařízeno omezení počtu českých středních škol a učitelských ústavů a snížení počtu žáků jejich prvních ročníků.

Nařízeno, že ve školním roce 1940/1941 mají být zrušeny střední školy, které byly po Mnichovské dohodě přesunuty z pohraničí do vnitrozemí.

Lightbox Image

Ze škol odstraněno vše, co připomínalo T.G.Masaryka.

Lightbox Image 

Židovští žáci musí opustit všechny typy českých škol a mohou navštěvovat pouze školy židovské. 

Lightbox Image 

Lightbox Image 

Září

1940

Japonská armáda si podmaňuje francouzskou Indočínu (Vietnam, Kambodžu, Laos).

V Berlíně byla podepsána spojenecká smlouva mezi Německem, Itálií a Japonskem.

Němčina zavedena jako nepovinný předmět od 3.třídy obecné školy.

Na obecných školách přestal být vyučován předmět občanská nauka.

Říjen

1940

Zrušena celní hranice mezi Protektorátem a Německou říší.

Lightbox Image 

Itálie napadla Řecko, avšak Řekové její postup zastavili a nakonec sami přešli do protiútoku.

Velká Británie vítězí v letecké bitvě o Británii.

Listopad

1940

Prosinec

1940

Zakázáno domácí soukromé vyučování židovských dětí nežidovskými učiteli.

 

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

PROTEKTORÁTNÍ ŠKOLSTVÍ

1941

1941

1941

Leden

1941

Vydány nové osnovy pro obecné a měšťanské školy, dle kterých se měl zdůrazňovat klad soužití s německým národem a úcta k „vůdci“ Adolfu Hitlerovi.

Únor

1941

Německé jednotky (tzv. Afrikakorps) se vylodily v severní Africe na pomoc Itálii.

Lightbox Image 

Březen

1941

V Praze zahájena výstava Německá velikost, kterou museli povinně navštívit všichni pražští učitelé, žáci vyšších ročníků pražských středních a odborných škol   a dále učitelé němčiny, dějepisu a zeměpisu měšťanských, středních a odborných škol z celého Protektorátu.

Lightbox Image 

Duben

1941

Německo napadlo Jugoslávii a Řecko.

Lightbox Image

Lightbox Image

Lightbox Image

Lightbox Image 

Příkaz, že všichni žáci mají znát německou státní hymnu.

Říšský protektor zakazuje všechny stavební úpravy (přístavby a nástavby) českých škol.

Květen

1941

Na čelní stěnu učeben je umístěn Hitlerův a Háchův obraz a kříž společně se znakem Protektorátu byl přesunut na boční stěnu.

Lightbox Image 

Červen

1941

Německo napadlo SSSR.

Lightbox Image 

Nařízeno další snížení počtu českých středních škol.

Červenec

1941

Délka studia na učňovských školách určena na 18 měsíců a pracovní úřady mohou převádět učně mezi podniky podobného odvětví dle vlastního uvážení a potřeby.

Srpen

1941

Podepsána tzv. Atlantická charta - společné prohlášení prezidenta USA F. D. Roosevelta a britského ministerského předsedy W. Churchilla o společném postupu v probíhající válce.

Lightbox Image

Měšťanská škola přejmenována podle německého vzoru na hlavní školu.

Nařízeno snížení typů středních škol (reformně reálná gymnázia a reálky měly zaniknout, existovat měla pouze reálná a klasická gymnázia).

Omezení středoškolského vzdělávání dívek.

Září

1941

Zastupujícím říšským protektorem jmenován šéf německé bezpečnostní policie a SD   Reinhard Heydrich .

Lightbox Image 

Zatčen předseda protektorátní vlády A. Eliáš, který je následně odsouzen k smrti a po atentátu na Heydricha popraven.

R. Heydrich vyhlašuje výjimečný civilní stav, tzv. první   stanné právo .

Nařízeno zvýšení počtu žáků ve třídách obecných (až na 50 žáků) a měšťanských (až na 60 žáků) škol.

Zvýšení hodinového úvazku učitelům na obecných a měšťanských školách.

Měšťanka změněna z 3třídní na 4třídní s tím, že do ní nastupovaly děti po ukončení 4.ročníku obecné školy.

Zaveden výběr na měšťanské školy (přejít na ně z obecných škol mohlo pouze 40 % žáků). 

Zavedeno omezené přijímání žáků (tzv. numerus clausus) na české střední školy (smělo být přijato nejvýše 10 % žáků obecných škol).

 

Zavedeno vyučování němčiny na obecných školách od 1. ročníku.

Lightbox Image 

Zahájeny přeškolovací kurzy pro české učitele dějepisu v Rankenheimu u Berlína.

Nařízeno, že pokud se použije k výzdobě třídy obrazů českých osobností, musí být ve stejném poměru vyvěšeny také obrazy osobností německých.

Učitelské ústavy se staly pětiletými a vstupovat na ně mohli již 14 letí žáci po absolvování měšťanské školy, pokud složili přijímací zkoušku. 

Ve školním roce 1941/42 probíhá tajný rasový průzkum české mládeže pod záminkou školních prohlídek.

Lightbox Image 

Lightbox Image 

Říjen

1941

  Gestapo zahajuje Akci   Sokol – represivní úder namířený proti činovníkům tělovýchovné organizace Sokol.

Do ghetta v polské Lodži odjíždí první transport židovských vězňů z Protektorátu.

Počátek velkých represivních zásahů vůči žactvu středních škol ze strany gestapa a zavírání škol jako trest za jejich protiněmecké projevy.

Lightbox Image 

  Zastupující říšský protektor Heydrich vyhrožuje ministru školství Kaprasovi, že je z důvodů nepřátelského chování žactva vůči německému národu připraveno trvalé uzavření všech českých středních a vyšších odborných škol.

Lightbox Image 

Listopad

1941

Do ghetta v Terezíně přijel první transport židovských vězňů.

Bitva o Moskvu – Sovětská armáda zvítězila nad německými vojsky a ubránila hlavní město SSSR.

Lightbox Image

 

Zakázána výuka dějepisu na všech českých školách.

Prosinec

1941

Útok Japonska na americkou námořní základnu Pearl Harbour na Hawaii. 

Lightbox Image 

Japonsko zaútočilo na Thajsko a postupuje k Singapuru.

Německo a Itálie vyhlašují válku USA.

 

 

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

PROTEKTORÁTNÍ ŠKOLSTVÍ

1942

1942

1942

Leden

1942

Jmenována nová   protektorátní vláda v čele s Jaroslavem Krejčím.

Ve Washingtonu podepsalo 26 států společnou deklaraci Spojených národů.

Leden 1942 – ministrem školství se stává   Emanuel Moravec .

Únor

1942

Je zrušeno hlasování zkušební komise při zkouškách všeho druhu a je dáno výlučné právo předsedovi komise měnit známky z písemných a ústních zkoušek navržené komisí.

Zastupující říšský protektor Heydrich prohlašuje, že české učitelstvo vychovává mládež k odporu vůči německému národu, čemuž musí být zamezeno.

Lightbox Image 

Březen

1942

Duben

1942

Americké letectvo poprvé bombarduje Tokio. 

Květen

1942

Českoslovenští parašutisté vyslaní z Velké Británie provedli atentát na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha.

Lightbox Image 

Vyhlášeno v pořadí druhé stanné právo (   civilní výjimečný stav ).

Kurt Daluege jmenován zastupujícím říšským protektorem.

Lightbox Image

 

Založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.

Lightbox Image 

Nařízeno, že u maturity musí z německého jazyka propadnout 20 % zkoušených.

Ministerstvo školství doporučuje, aby školy dávaly podněty žákům k chození na boso, čímž by šetřili obuv a posilovali své zdraví.

Červen

1942

Vyhlazení obce   Lidice na Kladensku.

Lightbox Image 

Parašutisté, kteří provedli   atentát na Heydricha , vypátráni s dalšími československými vojáky gestapem v pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje. V boji s přesilou padli.

Vyhlazení  osady   Ležáky na Chrudimsku.

 

Námořní bitva u atolu Midway - vítězství USA a zastavení expanze Japonců v Tichomoří.

Zásah gestapa proti studentům Reálného gymnázia v Roudnici nad Labem a jejich uvěznění.

Lightbox Image 

Poslední termín pro učitele k složení řádné povinné zkoušky z německého jazyka.

Červenec

1942

Vydán všeobecný zákaz vyučování židovských dětí a nařízeno uzavření židovských škol.

Srpen

1942

Velká Británie anulovala Mnichovskou dohodu z 30. září 1938.

Začátek bitvy u Stalingradu v SSSR.

Lightbox Image 

Září

1942

Do prvních tříd středních škol přijati žáci, kteří složili přijímací zkoušky ve výběrových střediscích, kde nebyly zkoušeny pouze jejich znalosti, ale také vhodnost uchazeče z celkového hlediska (od roku 1943/44 i rasového).

Od počátku školního roku byly zrušeny postupné a opravné zkoušky na středních školách.

Říjen

1942

Bitva u El-Alamejnu - vítězství Britů a obrat ve válce v severní Africe.

Listopad

1942

Obnovení výuky dějepisu na gymnáziích: vyučovány byly ovšem dějiny 3. říše, později i obecné dějiny.

Listopad 1941 – zahájeny přeškolovací kurzy pro české učitele zeměpisu v Rankenheimu u Berlína.

 

Prosinec

1942

Americká armáda se vyloďuje v severní Africe na pomoc Britům.

 

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

PROTEKTORÁTNÍ ŠKOLSTVÍ

1943

1943

1943

Leden

1943

Únor

1943

Projev Karla Hermanna Franka v pražské Lucerně k zahájení totální mobilizace v českých zemích (zvýšení nároků na pracovní sílu,   totální nasazení na práci do říše, hlubší orientace průmyslové výroby na válku).

Porážka německé armády v bitvě u Stalingradu – zastavení expanze Německa a obrat ve válce na východní frontě.

Německo vyhlašuje tzv. totální válku - totální mobilizaci sil Velkoněmecké říše.

Březen

1943

Duben

1943

Květen

1943

Kapitulace německých a italských vojsk v severní Africe.

Maturující žáci musí zodpovědět alespoň jednu otázku z dějepisu, zeměpisu, nebo matematiky německy.

Červen

1943

Červenec

1943

Bitva u Kurska na východní frontě – vítězství sovětské armády.

Lightbox Image 

Počátek postupu sovětské armády na západ.

Vylodění anglo-amerických vojsk na Sicílii.

Lightbox Image 

Srpen

1943

Dosavadní státní tajemník v Úřadu říšského protektora   Karl Hermann Frank jmenován německým státním ministrem a stává se fakticky hlavou Protektorátu. Funkce říšského protektora, kterým je nově jmenován Wilhelm Frick, je od této chvíle pouze reprezentativní.

Lightbox Image 

Září

1943

Vylodění Spojenců v jižní Itálii.

 

Podepsání příměří mezi Itálií a Spojenci.

Německá armáda obsazuje severní a střední   Itálii

 

 

Na začátku školního roku navštěvuje české střední školy jen polovina studentů než před válkou.

 

Na českých učilištích a odborných a průmyslových školách je ve srovnání s rokem 1938/39 o 30 000 žáků více (celkem více než 66 000 žáků).

Lightbox Image 

Zavedena šestistupňová klasifikace (6 známek). 

 

Říjen

1943

Itálie vyhlásila Německu válku.

Listopad

1943

 

 

 

Prosinec

1943

 

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

PROTEKTORÁTNÍ ŠKOLSTVÍ

1944

1944

1944

Leden

1944

Z podnětu K. H. Franka založena aktivistická organizace Liga proti bolševismu. Podléhala ministerstvu školství a lidové osvěty.

Únor

1944

Březen

1944

Duben

1944

Květen

1944

Červen

1944

Americké jednotky vstoupily do Říma.

Vylodění Spojenců v Normandii (Francie).

Lightbox Image 

Ministerstvo školství doporučuje, aby školy dávaly podněty žákům k chození na boso, čímž by šetřili obuv a posilovali své zdraví.

Červenec

1944

Srpen

1944

Aktion Gitter (Mříže) - zatýkací akce gestapa namířená proti bývalým funkcionářům komunistické a sociálnědemokratické strany. 

Začátek Varšavského povstání. 

Lightbox Image 

Osvobození Paříže od německé okupace.

Lightbox Image

Lightbox Image 

Začátek Slovenského národního povstání.

Září

1944

Nejsou na středních školách otevřeny 8.třídy (tj. oktávy) a jejich žáci jsou přikázáni na práci v rámci totálního nasazení.

Říjen

1944

Porážka Varšavského povstání. 

Listopad

1944

Prosinec

1944

 

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

PROTEKTORÁTNÍ ŠKOLSTVÍ

1945

1945

1945

Leden

1945

Jmenována nová protektorátní vláda v čele s předsedou R. Bienertem.

Únor

1945

Jaltská konference

Lightbox Image 

Březen

1945

Duben

1945

Sovětská armáda zahájila bitvu o Berlín.

Lightbox Image 

U saského města Torgau se na Labi   setkaly americká a sovětská armáda. 

Lightbox Image 

30. 4. 1945 – Hitler spáchal v berlínském podzemním bunkru sebevraždu.

Květen

1945

V Praze vypuklo povstání proti okupantům, kteří se po několika dnech bojů stahují směrem na západ českých zemí, ještě před příchodem sovětské armády.

Lightbox Image 

Sovětská armáda vstupuje do Prahy a likviduje poslední ohniska odporu německé armády.

Sovětská armáda dobyla Berlín.

 

Lightbox Image 

Konec druhé světové války v Evropě.

Červen

1945

Červenec

1945

Srpen

1945

USA svrhly atomové bomby na japonská města   Hirošimu a Nagasaki.

Lightbox Image 

Lightbox Image 

SSSR vypověděl válku Japonsku.

Září

1945

Japonsko podepsalo kapitulaci - ukončení 2. světové války.

 

 

Zdroje fotografií