Česká literatura a český jazyk


 Příklady změn ve výuce českého jazyka a literatury

Výuka české literatury byla po vzniku Protektorátu s okamžitou platností zastavena.

Vyučující museli čekat na to, až bude vydán seznam povolených literárních děl. Do té doby se mohla probírat pouze díla, která byla bezproblémová ve vztahu k novým politickým poměrům v českých zemích. Vedení školy a učitelé za to osobně zodpovídali.

Postupně do škol přicházely seznamy zakázaných knih, které se nesměly používat a musely být vyřazovány z knihoven. 

Počty hodin češtiny v týdnu

Počet hodin češtiny, které měli školáci týdně na rozvrhu, se v průběhu válečných let v některých ročnících mírně navýšil, což mělo v českém národě navozovat pocit, že je respektována určitá autonomie Protektorátu. Vyšší počet hodin češtiny však také dával okupantům časový prostor pro zařazení dalších (nových) učebních témat, například vývoje německého písemnictví.

Prohlédněte si přehledy vyučovacích hodin pro střední školy v době Protektorátu a porovnejte počty hodin českého jazyka ve školních letech 1939/1940 a 1943/1944.

Obsahová náplň výuky češtiny

V českém jazyce se v době pozastavení výuky literatury měli učitelé zaměřovat více na teorii, praktický jazykový výcvik, sloh a poetiku.

Historická látka měla být během mluvnických a řečnických cvičení nahrazena pojednáními o německém lidu, sportu, vynálezech.

Poprvé se tak do učiva vyšších tříd gymnázií dostává výuka jazyka a mluvnice. Např. v páté třídě (kvintě) se začal vyučovat vývoj pravopisu a historická větná skladba.

To otevřelo učitelům možnost věnovat se skytě také literárně-historické problematice. Jednotlivé historické jazykové jevy totiž byly cestičkou k tomu, aby se zakazovaná literatura do vyučování opět dostala. Právě na ukázkách z vyřazených literárních děl bylo totiž možné vysvětlovat zmíněné historické jazykové jevy.

Braková literatura

Braková literatura byla vnímána jako pokleslá a učitelé měli na žáky působit, aby se jí vyhýbali. 

V oběžníku Presidia české zemské školní rady pro Čechy v Praze byla braková literatura definována v sedmi bodech. Podívejte se na tyto body. Co o nich soudíte?

Literární četba

Seznamy povinné četby pro jednotlivé ročníky musely být učiteli velmi pečlivě sestavovány, aby vybraná díla odpovídala „potřebám“ doby.

Pro příklad zde můžete nahlédnout do výběru povinné četby pro žáky terezínského gymnázia ve školním roce 1939/1940.