metodický model 7

Gymnaziální školní rok 1941- 1942 aneb

     Čím žila protektorátní škola a žije škola dnes?


Iva Dvořáková

Použití v předmětech:

Dějepis

Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument 

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 17 až 18 let


Cíle: žáci budou schopni interpretovat písemný pramen, budou vedeni k účasti na korektní a věcné diskusi, budou seznámeni s některými aspekty každodenního života středoškolské mládeže v totalitním protektorátním režimu a budou schopni je porovnat se skutečností na dnešních školách.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války.

Didaktická technika: tabule, 6 balících papírů.

Vyučovací prostředky: úryvek z kroniky reálného gymnázia v Roudnici nad Labem, tabule, kopie části aktuální výroční zprávy školy, na které bude metodický model prováděn (nejlépe chronologického přehledu událostí na škole).

Příprava učitele: vytištění úryvků z kroniky roudnického gymnázia; 6 kopií vybrané části (dle rozhodnutí učitele) aktuální výroční zprávy školy, na které bude metodický model prováděn (nejlépe chronologického přehledu událostí na škole).

Seznam použitých metod: řízená diskuze, frontální vyučování, skupinová práce, práce s textem.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis (Protektorát Čechy a Morava).

Přílohy: úryvky č. 1č. 2 č. 3č. 4č. 5, č. 6  z kroniky reálného gymnázia v Roudnici nad Labem.

 


Postup práce v hodině:

1/ Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 2 minuty

2/ Práce s dobovým pramenem – cca 15 minut

  • Učitel rozdělí žáky do 6 skupin.

  • Učitel vysvětlí, že se budou zabývat otázkou, jak vypadala škola v období Protektorátu.

  • Každá skupina dostane jeden úryvek ze školní kroniky reálného gymnázia v Roudnici (úryvky se týkají školního roku 1941 – 1942) a přečte si jej. Události, které jsou v něm popsány, se pokusí podle vlastních kritérií rozdělit do několika tematických skupin, vše si poznamená na zvláštní papír, nebo do sešitu.

  • Proběhne prezentace zjištěných skutečností. Každá skupina si zvolí svého mluvčího, jenž prezentuje výsledky, ke kterým skupina dospěla, a zapisovatele, který je během jeho prezentace bude zapisovat na tabuli. Jedna prezentace bude trvat maximálně 3 minuty.

3/ V čem se shoduje a liší protektorátní a současná škola? – cca 23 minut

  • Učitel rozdá každé skupině úryvek z aktuální výroční zprávy jejich školy (pokud možno chronologický přehled, který bývá často součástí těchto zpráv). Žáci mají za úkol srovnat jej s poznatky, ke kterým dospěli studiem protektorátní školní kroniky. Po několika minutách jim učitel pokládá otázky.

Jakých akcí bylo ve školním roce 1941 – 1942 nejvíce? Které akce jsou typické i pro dnešní školu a které pro období Protektorátu?

Jaké tematické skupiny se objevují ve všech zápisech, které jste učinili na tabuli?

Našli jste v zápise akce, které propagují nacistický režim ve škole? Kolik takových akcí ve školním roce 1941 – 1942 asi dohromady bylo?

Proč je v kronice o zatčení velkého množství žáků nejspíše jen krátká zmínka?

Jaké školní akce považujete za neutrální a mohly by se odehrávat v jakémkoliv režimu a jakékoliv době?

  • Učitel pokládá další otázky, které vyplývají ze srovnání zápisů na tabuli a údajů v aktuální výroční zprávě.

4/ Závěrečné shrnutí – cca 5 minut