metodický model 3

Razie na gymnáziu v Roudnici


Iva Dvořáková

Použití v předmětech:

Dějepis,

základy společenských věd,

český jazyk a literatura

Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument             Videodokument ke stažení

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 15 až 18 let


Cíle: žáci budou schopni získat informace z písemného textu a z výpovědi pamětníka, budou schopni pracovat individuálně i v páru, budou vedeni k účasti na korektní a věcné diskusi, budou schopni napsat text v deníkové formě; získají povědomí o funkci a projevech represivních složek totalitního režimu a o aspektech každodenního života v Protektorátu Čechy a Morava.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války.

Didaktická technika: DVD přehrávač nebo PC (případně notebook) s příslušným softwarem; televizor nebo dataprojektor; tabule.

Vyučovací prostředky: 1. až 3. strana „oznámení o vyloučení ze studia“ – každá v množství: počet žáků dělený  dvěma; filmový materiál se vzpomínkou Miroslava Kubíka.

Příprava učitele: zhlédnutí filmového materiálu se vzpomínkou Miroslava Kubíka; příprava didaktické techniky a vyučovacích prostředků; seznámení se s oznámením o vyloučení vybraných studentů roudnického gymnázia ze studia.

Seznam použitých metod: řízená diskuze, frontální vyučování, párové učení, multimediální výchova, samostatná práce.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis (Protektorát Čechy a Morava), český jazyk a literatura (monolog, deník, administrativní styl), základy společenských věd (psychologie, právo).

Přílohy: oznámení o vyloučení ze studia: 1. strana, 2. strana, 3. strana, filmový materiál se vzpomínkou Miroslava Kubíka

 


 Postup práce v hodině:

 1/ Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 2 minuty

 2/ Práce s písemným pramenem – cca 20 minut

  • učitel rozdělí žáky do dvojic a každé rozdá 2. stranu dokumentu „oznámení o vyloučení ze studia“. Zadá jim úkol: Ve dvojicích se seznamte s tímto dokumentem a zkuste odpovědět na otázku, co spojuje osoby na uvedeném seznamu a co znamenají vpisky, které v něm můžete naleznout?

  • po cca 3-5 minutách učitel ukončí práci ve dvojicích a vyzve každou z nich, aby spolužáky seznámila se svými postřehy a názory. Učitel sdělované hypotézy píše na tabuli.

  • učitel rozdá každé dvojici 1. a 3. stranu dokumentu „oznámení o vyloučení vybraných studentů roudnického gymnázia ze studia“. Zadá jim úkol: Nyní máte dokument kompletní a již z něj můžete vyčíst více informací. Kdo je tedy autorem tohoto dokumentu? Kdo měl být jeho příjemcem? Co je jeho obsahem? O jaký seznam jde? Kdo na něj vepsal dodatečné vpisky a proč?

  • po cca 3-5 minutách učitel ukončí práci ve dvojicích a vyzve každou z nich, aby spolužáky seznámila se svými postřehy a názory. Učitel sdělované hypotézy píše na tabuli. Na závěr této fáze položí otázku: O jak závažné důvody, kvůli kterým byli studenti uvedení na seznamu vyloučeni z gymnázia, se mohlo jednat? Znáte podobné případy?

 3/ Práce s filmovou výpovědí Miroslava Kubíka – cca 10 minut

  • učitel vysvětlí žákům, že zhlédnou výpověď pamětníka, který byl v době Protektorátu jedním ze studentů, kteří jsou uvedeni na seznamu a sdělí jim jeho jméno: Miroslav Kubík; vyzve je, aby si ho v seznamu vyhledali a dále, aby si každý z nich samostatně poznamenával skutečnosti, o kterých bude pamětník hovořit, zejména o důvodu zatčení a jeho průběhu.

 4/ Závěr – cca 13 minut

  • učitel zadá žákům poslední úkol: zamyslete se nad tím, jak by asi vypadal záznam v deníku, který by si vedl Miroslav Kubík, o dnu, kdy byl zatčen. Zkuste udělat takovýto deníkový záznam a pište jej v první osobě (ichformě), jako byste sami byli Miroslavem Kubíkem. Text by měl mít cca 120-150 slov. Při psaní využijte své poznámky, které jste si průběžně během hodiny dělali.

  • učitel si na závěr hodiny práce vybere; pokud žáci práci nedokončí, dopíší text jako domácí úkol.