Metodický model 1

Gymnázium v době Protektorátu


Iva Dvořáková

 Použití v předmětech:

Dějepis,

základy společenských věd,

český jazyk a literatura

 Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument            Videodokument ke stažení

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 15 až 18 let

 

Cíle: žáci budou schopni získat informace z písemného textu a z výpovědi pamětníka, budou schopni pracovat individuálně i v páru, budou vedeni k účasti na korektní a věcné diskusi, budou schopni určit zásady, na nichž stavělo protektorátní totalitní školství; budou seznámeni se základními znaky školství v totalitním režimu obecně.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války.

Didaktická technika: DVD přehrávač nebo PC (případně notebook) s příslušným softwarem; televizor nebo datataprojektor; tabule.

Vyučovací prostředky: 10 kopií vysvědčení z protektorátního gymnázia; výpověď Miroslava Kubíka (videodokument ke stažení); vytisknuté úryvky 1 až 10 z kroniky Reálného gymnázia v Roudnici n. L., balicí papír.

Příprava učitele: zhlédnutí videodokumentu s výpovědí Miroslava Kubíka; seznámení se s úryvkem z kroniky Reálného gymnázia v Roudnici n.L.; příprava didaktické techniky a vyučovacích prostředků.

Seznam použitých metod: řízená diskuze, frontální vyučování, párové učení, brainstorming, skupinová práce, práce s filmovým a textovým materiálem.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis (Protektorát Čechy a Morava), německý jazyk, český jazyk a literatura (kronika jako literární žánr, vysvědčení jako administrativní dokument), základy společenských věd (nacistická ideologie).

Přílohy:

vysvědčení,

úryvky z kroniky Reálného gymnázia v Roudnici nad Labem:

úryvek 1,

úryvek 2 ,

úryvek 3,

úryvek 4,

úryvek 5,

úryvek 6,

úryvek 7,

úryvek 8,

úryvek 9,

úryvek 10,

výpověď Miroslava Kubíka 

 


Postup práce v hodině:

1/ Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 2 minuty

2/ Práce s vysvědčením z protektorátního gymnázia – cca 10 minut

  • žáci se rozdělí do 10 skupin a učitel rozdá žákům kopie vysvědčení. Následně zadá úkol: Přečtěte si ve skupinách dokument, který jste dostali, a zamyslete se nad skutečností, jaké informace z něj můžete získat.

  • žáci ve skupinách samostatně pracují.

  • učitel vyzve žáky, aby mu sdělovali, jaké informace mohou z vysvědčení vyčíst; učitel zapisuje nápady žáků na tabuli a jim tak vzniká první ucelená představa o každodennosti na protektorátním gymnáziu.

3/ Práce s filmovou výpovědí Miroslava Kubíka – cca 10 minut

  • učitel vysvětlí žákům, že zhlédnou výpověď pamětníka, který byl v době Protektorátu gymnaziálním studentem; vyzve je, aby si každý z nich samostatně poznamenával skutečnosti, o kterých bude pamětník hovořit.

  • po zhlédnutí výpovědi se učitel žáků zeptá, co vše si zaznamenali a jejich postřehy shrnuje zápisem na tabuli.

4/ Práce s gymnaziální kronikou – cca 10 minut

  • učitel rozdá žákům úryvky z kroniky Reálného gymnázia v Roudnici nad Labem, a to tak, že každá skupina dostane jeden úryvek (úryvky nejsou stejné);

  • učitel zadá úlohu: vypište si všechny informace, které dle vás ve Vašem úryvku charakterizují školní výuku na protektorátním gymnáziu

5/ Závěr – Desatero gymnaziální výuky za Protektorátu - cca 13 minut

  • učitel vyzve žáky, aby vytvořili větší skupiny (vždy dvě dosavadní skupiny se spojí); učitel každé skupině rozdá jeden balicí papír a vyzve je, aby na základě svých poznámek, které si dělali v průběhu celé hodiny, a ze zápisů na tabuli vygenerovali desatero zásad výuky na protektorátním gymnáziu, které pak na balicí papír napíší.

  • učitel společně se žáky vyvěsí balicí papíry popsané desatery jednotlivých skupin na viditelné místo v učebně.