metodický model 10

Protektorátní školství


Ilona Němcová

Použití v předmětech:

Dějepis,

základy společenských věd,

občanská výchova

Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 15 až 18 let


Cíle: žáci budou schopni pracovat individuálně i ve skupině, budou vedeni k účasti na korektní a věcné diskusi, budou schopni popsat zásady některých projevů nacistického totalitního režimu.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války.

Didaktická technika: tabule.

Vyučovací prostředky: sada kartiček se střípky informací o protektorátním školství, poválečná zpráva vedení reálného gymnázia v Havlíčkově Brodě o situaci za Protektorátu.

Příprava učitele: tisk sad kartiček se střípky informací o protektorátním školství v množství podle počtu skupin, do kterých budou žáci rozděleni, a jejich nastříhání, tisk poválečné zprávy vedení reálného gymnázia v Havlíčkově Brodě o situaci za Protektorátu v množství podle počtu skupin, do kterých budou žáci rozděleni.

Seznam použitých metod: řízená diskuze, skupinová práce, práce s textem.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis, občanská výchova, základy společenských věd.

Přílohy: sada kartiček se střípky informací o protektorátním školství a poválečná zpráva vedení reálného gymnázia v Havlíčkově Brodě o situaci za Protektorátu.

 


Postup práce hodině:

1/ Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 2 minuty

 • Učitel vysvětlí žákům, že se budou zabývat otázkou školství v době Protektorátu.

2/ Volné psaní na téma totalitní režim – cca 7 minut

 • Učitel zadá žákům volné psaní na téma „totalitní režim“, anebo zvolí metodu brainstormingu na stejné téma.

Poznámka pro učitele: Pravidla volného psaní: 1. Piš po celou dobu vše, co tě k danému tématu napadá. 2. Piš souvislý text, nikoliv jen jednotlivá hesla nebo body. 3. Nevracej se k napsanému, neopravuj, nevylepšuj, co jsi napsal/a. 4. Pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá, zapisuj pomocné věty („Jak bych teď mohl pokračovat“, nebo „Teď mě nic nenapadá..“), ale snaž se vrátit k tématu. 5. Nenech se brzdit pravopisem.

3/ Střípky informací o protektorátním školství – cca 10 minut

 • Učitel rozdělí žáky do skupin po třech osobách.

 • Učitel každé skupině rozdá jednu nastříhanou sadu kartiček se střípky informací o protektorátním školství.

 • Učitel žákům zadá úkol: Roztřiďte kartičky do 3 tematických okruhů podle toho, koho se informace týkají: buď žáků, nebo učitelů, nebo celé školy.

 • Žáci ve skupině si přidělí na základě vlastní dohody jednotlivé tematické okruhy, takže jeden z nich se stane expertem na tematický okruh „žáci“, jeden na „učitelé“ a jeden na „škola“. Každý si vezme do ruky kartičky, které příslušejí jeho tématu.

4/ Jednání expertních skupin – cca 10 minut

 • Mateřské skupiny se přeskupí ve skupiny expertní, tj. že se vytvoří nové skupiny (po třech osobách) složené pouze z expertů na tematický okruh „žáci“, tematický okruh „učitelé“ a tematický okruh „škola“ (pokud je tedy například celkem žáků 27, budou vytvořeny 3 skupiny složené z expertů na okruh „žáci“, 3 skupiny expertů na okruh „učitelé“ a 3 skupiny expertů na okruh „škola“).

 • Expertní skupiny porovnávají kartičky, které ze sady pro svůj okruh vybraly, a snaží se nalézt odpovědi na otázky: Proč byla popisovaná opatření zaváděna? K čemu měla vézt? Co bylo jejich důvodem? Jak by se jich dotýkala, kdyby žili v době Protektorátu? Které opatření by se jich dotklo nejvíce?

5/ Rozbor písemného pramene – cca 10 minut

 • Experti se opět vrátí do původních mateřských skupin.

 • Učitel rozdá každé skupině kopii textu poválečné zprávy vedení Reálného gymnázia v Havlíčkově Brodě o situaci za Protektorátu a zadá jim úkol: Pokuste se doložit získané poznatky na konkrétním případu gymnázia, který je popsán v dokumentu.

 • Po několika minutách žáci sdělují konkrétní příklady, na které přišli. Po sdělení příkladu přečtou kartičku, kterou by k němu přiřadili.

6/ Závěr – Obecné rysy totalitního školství

 • Učitel zadá skupinám úkol: Zkuste sepsat několik obecných rysů školství v totalitním režimu.

Poznámka pro učitele: Žáci s největší pravděpodobností napíší: odepírání přístupu ke vzdělání, zhoršení podmínek ve vzdělání, pokles vážnosti školy, pokles vážnosti učitelstva apod. 

 • Učitel vyzve žáky, aby své poznámky napsali postupně na tabuli. Píší vždy jen ten rys, který ještě na tabuli není uveden.

 

 

 

Vytisknout