metodický model 9

Mikuláš


Ilona Němcová

Použití v předmětech:

Dějepis,

základy společenských věd,

občanská výchova,

český jazyk a literatura

Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 12 až 18 let


Cíle: žáci budou schopni interpretovat písemný pramen, budou schopni pracovat individuálně, budou schopni popsat zásady některých projevů nacistického totalitního režimu.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války.

Didaktická technika: tabule.

Vyučovací prostředky: text poválečné zprávy vedení Reálného gymnázia v Jilemnici o uzavření školy.

Příprava učitele: tisk poválečné zprávy vedení Reálného gymnázia v Jilemnici o uzavření školy v množství podle počtu žáků a seznámení se s ním, příprava čistých listů papíru v množství podle počtu žáků.

Seznam použitých metod: řízená diskuze, samostatná práce, práce s textem, volné psaní.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis, občanská výchova, základy společenských věd, český jazyk a literatura.

Přílohy: text poválečné zprávy vedení Reálného gymnázia v Jilemnici o uzavření školy.

 


Postup práce v hodině:

1/ Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 2 minuty

2/ Volné psaní na téma Mikuláš – cca 10 minut

  • Učitel zadá žákům volné psaní na téma „Mikuláš“, nebo „vánoční školní besídka“.

Poznámka pro učitele: Pravidla volného psaní: 1. Piš po celou dobu vše, co tě k danému tématu napadá. 2. Piš souvislý text, nikoliv jen jednotlivá hesla nebo body. 3. Nevracej se k napsanému, neopravuj, nevylepšuj, co jsi napsal/a. 4. Pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá, můžeš zapisovat pomocné věty („Jak bych teď mohl pokračovat“, nebo „Teď mě nic nenapadá..“, apod.), ale snaž se vrátit k tématu. 5. Nenech se brzdit pravopisem.

3/ Dílna čtení – Uzavření gymnázia v Jilemnici – cca 15 minut

  • Učitel rozdá žákům text zprávy vedení Reálného gymnázia v Jilemnici o uzavření školy a zadá jim úkol: Přečtěte si v klidu text dokumentu a zaměřte se na otázky: Kde a kdy se popisované události odehrály? V jakém prostředí? O jakých osobách – postavách se v textu hovoří? Co byste dělali na jejich místě? Jaké sdělované informace jsou pro vás nové?

4/ Čtenářská reflexe – cca 8 minut

  • Učitel se žáky probírá odpovědi na výše uvedené otázky.

5/ Závěr – Podvojný deník – cca 10 minut

  • Učitel rozdá žákům čisté listy papíru.

  • Každý žák přehne svůj papír uprostřed podélně tak, aby jej pomyslně rozdělil na dvě části. Na levou stranu vypíše nejméně jednu pasáž z poválečné zprávy vedení Reálného gymnázia v Jilemnici o uzavření školy, která na něj zapůsobila (představuje pro něj záhadu, nesouhlasí s ní, apod.) a na pravou pak napíše svůj názor (reakci) na ní, kde vysvětlí, proč si ji zaznamenal, co mu připomněla, jaké otázky v něm vyvolala, s čím nesouhlasí apod.

  • Učitel si žákovské práce vybere.

 


Vytisknout