metodický model 8

Hra na cenzora


Ilona Němcová

Použití v předmětech:

Dějepis,

základy společenských věd,

občanská výchova

Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 12 až 18 let


Cíle: žáci budou schopni interpretovat písemný pramen, budou schopni pracovat ve skupině, budou vedeni k účasti na korektní a věcné diskusi, budou schopni popsat zásady některých projevů nacistického totalitního režimu.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války.

Didaktická technika: tabule.

Vyučovací prostředky: text příkazu k revizi učebnic z 1. 4. 1940; úryvek z čítanky Ráno; text o první československé republice v aktuální učebnici, kterou učitel se žáky používá.

Příprava učitele: tisk textu příkazu k revizi učebnic z 1. 4. 1940 v množství podle počtu skupin, do kterých budou žáci rozděleni, a jeho prostudování; namnožení textu o první československé republice z aktuální učebnice, kterou učitel se žáky používá, v množství podle počtu skupin, do kterých budou žáci rozděleni; tisk úryvku z čítanky Ráno v množství podle počtu skupin, do kterých budou žáci rozděleni.

Seznam použitých metod: řízená diskuze, frontální vyučování, práce s textem, skupinová práce, volné psaní.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis, občanská výchova, základy společenských věd.

Přílohy: text příkazu k revizi učebnic z 1. 4. 1940;   úryvek z čítanky Ráno.

 


Postup práce v hodině:

1/ Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 2 minuty

2/ Zásady revize učebnic v době Protektorátu – cca 15 minut

 • Učitel rozdělí žáky do tříčlenných skupin.

 • Učitel každé skupině rozdá úryvek z čítanky Ráno s tím, aby se zamysleli, proč je část textu začerněna. Po chvíli se ptá na jejich hypotézy, které zapisuje na tabuli.

 • Učitel každé skupině rozdá text příkazu k revizi učebnic z 1. 4. 1940 s tím, aby si ho prostudovali.

 • Když má učitel jistotu, že již si jej každý přečetl, sdělí jim, že v něm mohli nalézt odpověď na jeho předchozí otázku, tj. proč byla část textu v úryvku začerněna.

Poznámka pro učitele: V textu pramene se vyskytují pojmy, které budou muset být žákům nejspíše vysvětleny: konsignace (seznam, soupis), bibl. pauperum (biblioteca pauperum – knihovna půjčující chudým žákům), loyalita (loajalita, věrnost, souhlasný postoj; upřímnost, čestnost; podlézavost).

Poznámka pro učitele: Po zřízení Protektorátu mělo zmizet vše, co by připomínalo demokratické poměry v učebnicích, v osnovách, v učebních pomůckách i ve výzdobě tříd. Vše se dělo v rámci vymýcení českého dějinného mýtu a v rámci výchovy k „říšské myšlence“. Okupační správa si proto vynutila na české protektorátní exekutivě opakované revize učebnic a školních knihoven.

3/ Žáci sami sobě cenzory – cca 15 minut

 • Učitel rozdá každé skupině text o první československé republice z aktuální učebnice, kterou se žáky používá.

 • Učitel zadá žákům úkol: Podle protektorátních cenzorských zásad, se kterými jste před chvílí seznámili, vyškrtejte partie v textu o první československé republice, který Vám byl rozdán.

 • Když má učitel jistotu, že každá skupina úkol splnila, položí následující otázky: Co Vám z textu zbylo? Je text pochopitelný?

 • Učitel může vyzvat jednotlivé skupiny, aby přečetly text, který jim zůstal nezaškrtán.

 • Učitel vysvětlí žákům, že stejným způsobem byli nuceni začerňovat pasáže v učebnicích žáci protektorátních škol podle pokynu svých učitelů.

4/ Závěr – cca 13 minut

 • Je pravděpodobné, že aktivita vyvolá řadu otázek ze strany žáků. Učitel vysvětlí, že zásahy do učebnic byly projevem německé okupační správy, a že v dějinách českých zemí se nejedná o jediný totalitní systém, který takto činil - i v jiných dobách docházelo k citelným zásahům do psaných textů (a nejen učebnicových).

 • Učitel zadá žákům „volné psaní“ na téma: Co jsem si v průběhu uplynulé hodiny uvědomil?

Poznámka pro učitele: Pravidla volného psaní: 1. Piš po celou dobu vše, co tě k danému tématu napadá. 2. Piš souvislý text, nikoliv jen jednotlivá hesla nebo body. 3. Nevracej se k napsanému, neopravuj, nevylepšuj, co jsi napsal/a. 4. Pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá, zapisuj pomocné věty („Jak bych teď mohl pokračovat“, nebo „Teď mě nic nenapadá..“), ale snaž se vrátit k tématu. 5. Nenech se brzdit pravopisem.


 

Vytisknout