metodický model 6

Protektorátní hodina dějepisu


Josef Märc

Použití v předmětech:

Dějepis

Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 15 až 18 let


Cíle: žáci budou schopni interpretovat písemný pramen, budou schopni pracovat individuálně i v páru, budou vedeni k účasti na korektní a věcné diskusi, budou schopni rozpoznat manipulaci v nacistické učebnici z doby Protektorátu, dokáží formulovat své názory a podpořit je argumenty, seznámí se s protektorátním výkladem dějinného vztahu Čechů a Němců.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války, základní povědomí o nacistické ideologii, základní znalost průběhu a podstaty Velké francouzské revoluce a jejích filozofických předpokladů.

Didaktická technika: tabule.

Vyučovací prostředky: pracovní list (viz příloha).

Příprava učitele: seznámení se s nacistickou ideologií aplikovanou do dějepisného učebnicového textu, seznámení se se současným pojetím francouzské revoluce a osvícenecké filozofie, namnožení pracovních listů v množství podle počtu žáků.

Seznam použitých metod: řízená diskuze, frontální vyučování, předjímání, skupinové učení, práce s textem, rolová hra.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis (francouzská revoluce), základy společenských věd (filozofie 18. století, nacistická ideologie)

Přílohy: pracovní list Postup práce v hodině:

1/Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 1 minuta

2/ Nacistické pojetí protektorátního dějepisu – cca 12 minut

  • Učitel vysvětlí žákům pojetí výuky dějepisu v době Protektorátu: 1. Omezování a nakonec i dočasné rušení jeho výuky na českých školách, 2. výklad českých dějin v prvé řadě jakou součásti dějin německých (říšských), 3. Přecházení a zamlčování událostí, kdy se Češi dostali do konfliktu s německou říší, 4. zdůrazňování české sounáležitosti s kulturním prostorem německo-evropském, 5. připomínání českých osobností spjatých s německým kulturním prostředím a období, kdy Češi hledali a nalezli spojení s německou kulturou, 6. nezdůrazňování Čechů jako Slovanů a jejich nespojování s Poláky a Rusy, 7. prezentování Německa jako ochránce Čechů před bolševicko-židovským nebezpečím, 8. dávání přednosti německým podobám vlastních jmen – zeměpisným i osobním.

3/ Heslo VOLNOST – ROVNOST – BRATRSTVÍ - cca 6 minut

  • Učitel rozdělí žáky do trojic.

  • Učitel zadá žákům úkol: Upravte v trojicích toto heslo podle nacistického pojetí. Použili by toto heslo? Nahradili by je nějakým jiným? Jakým? Jaká hesla by mohla být na škole v Protektorátu používána?

  • Každá trojice napíše svou úpravu hesla na tabuli.

4/ Francouzská revoluce v nacistickém výkladu – cca 22 minut

  • Učitel zadá úkol: Zamyslete se v trojicích, jaký byl nejspíše názor nacistů na francouzskou revoluci? Pozitivní, nebo negativní? Po chvíli se jich zeptá na jejich hypotézy.

  • Učitel rozdá žákům pracovní listy. Následně si společně přečtou úryvek z protektorátní učebnice, který je na nich uveden. Poté každý individuálně vypracovává otázky, jež se nachází pod textem.

  • Žáci se pod vedením učitele navzájem seznámí se svými odpověďmi.

  • Učitel se zeptá, zda jim během hodiny vyvstaly nějaké otázky. Pokud ano, zapisuje je na tabuli, nechá žáky říkat jejich názory, však sám odpovědi nehledá. Zamyšlení se nad těmito otázkami pak zadává jako dobrovolný domácí úkol.

5/ Závěr – 4 minuty

  • Učitel zadá žákům úkol: Dokončete větu, která začíná slovy „V protektorátní škole...“, a to tak, aby doplnění mělo vztah k vyřčeným skutečnostem v uběhlé hodině. 

 

 

Vytisknout