metodický model 4

Perzekuce roudnických studentů


Ilona Němcová

Použití v předmětech:

Dějepis

Metodický model ke stažení jako MS Word Dokument            Videodokument ke stažení

Časový rozsah: 45 minut

Počet žáků: maximálně 30 osob

Věk žáků: 15 až 18 let


Cíle: žáci budou schopni interpretovat obrazový historický pramen, budou schopni pracovat ve skupině, budou vedeni k účasti na korektní a věcné diskusi, budou seznámeni s represivní podstatou totalitních režimů.

Předpokládané důležité znalosti a dovednosti žáků: základní znalosti o okupaci českých zemí v době 2. světové války.

Didaktická technika: DVD přehrávač nebo PC (případně notebook) s příslušným softwarem; televizor nebo datataprojektor; tabule.

Vyučovací prostředky: : fotografie 1 - Miroslav Kubík, fotografie 2 - Sylvy Rajtrové, fotografie 3 – Zdeněk Kubeš, fotografie 4 - Igor Moravec, filmová vzpomínka Miroslava Kubíka (videodokument ke stažení).

Příprava učitele: zhlédnutí filmové vzpomínky Miroslava Kubíka; seznámení se s osudy osob na fotografiích 1-4; příprava didaktické techniky a vyučovacích prostředků (vytisknutí fotografií 1-4 v počtu jednoho exempláře).

Seznam použitých metod: řízená diskuze, frontální vyučování, skupinová práce, práce s filmovým a obrazovým materiálem, vytváření hypotéz.

Mezioborové přesahy a vazby: dějepis, základy společenských věd.

Přílohy: fotografie Miroslava Kubíka, fotografie Sylvy Rajtrové, fotografie Zdeňka Kubeše, fotografie Igora Moravce, filmová vzpomínka Miroslava Kubíka.

 


Postup práce v hodině:

1/ Zahájení hodiny, formality, téma a cíl hodiny – cca 2 minuty

2/ Kdo je na fotografii? – cca 7 minut

  • učitel rozdělí žáky do čtyř skupin. Každá skupina dostane jednu fotografii (ovšem bez textu o osobách na nich zachycených) a v rámci diskuze ve skupině mají vytvořit hypotézu, kdo je na fotografii zachycen, kolik mu je let, co dělá či co studuje, jaké jsou jeho zájmy, bezprostřední starosti, jaký byl osud zachycené osoby po válce.

3/ Prezentace hypotéz – cca 10 minut

  • každá skupina prezentuje svou fotografii a hypotézu, ke které na základě její interpretace dospěla.

  • po všech prezentacích učitel seznámí studenty se skutečným osudem lidí na fotografii. V případě fotografií 1-3 se jedná o mladé české lidi vězněné nacisty, na fotografii 4 je pak český mladík, který s režimem spolupracoval.

4/ Případ roudnických studentů – cca 16 minut

  • v předcházející části se učitel několikrát zmínil o perzekuci studentů z roudnického reálného gymnázia a průmyslové školy. Tento případ nijak nevysvětluje a promítne výpověď – filmovou vzpomínku Miroslava Kubíka, v které je celá záležitost vysvětlena i s popisem osobních prožitků. Učitel připomene žákům, že na jedné z fotografií, se kterými pracovali, je právě Miroslav Kubík, jak byl zachycen v Osvětimi ve věku 17 let.

5/ Shrnutí – cca 10 minut

  • po zhlédnutí videoukázky učitel shrne případ roudnických studentů. Jako závěrečnou aktivitu, popřípadě jako aktivitu domácí (podle časových možností) pak zadá žákům, aby napsali krátký vzkaz svým pomyslným roudnickým spolužákům, kteří byli v letech Protektorátu nesmyslně vězněni.

 

 

 

Vytisknout