Jak měli učitelé působit na žáky


Poučování žactva mělo probíhat pravidelně, při každé příležitosti. Stále měl být zdůrazňován kladný postoj k říši. Výchovné působení bylo zahrnuto i do jednotlivých předmětů, jako byla němčina, dějepis, zeměpis, čeština aj.

Např. v kronice Státního reálného gymnázia v Roudnici nad Labem můžeme v zápisech z válečných let vyčíst neustále se prohlubující důraz na zavádění „říšské myšlenky“ (   říšská myšlenka ) do ducha školy - měla proniknout do veškerého školského života a do vyučování. Ve školním roce 1942/1943 zde byl zaveden árijský pozdrav jako povinný pro učitele a žáky.

Německá agitace nebyla na žáky mířena jen během vyučovacích hodin. Správci a ředitelé škol promlouvali vážně k žákům při každé příležitosti, žáci museli hromadně odebírat německé časopisy (Der Neue Tag, Böhmen und Mähren, Die Wehrmacht, Das Reich). Německé noviny a časopisy byly též vystavovány ve třídách a na chodbách školy. 

stranka-Der Neue Tag

Titulní strana periodika Der Neue Tag (Národní muzeum)

Výchovně měla působit též filmová představení, jako např. „Der Fluss Inn erzählt“, „Der Feldzug in Jugoslawien“, „Die U-Boote westwärts“ atp.

V novém duchu bylo dbáno na přísnou kázeň jak ve škole, tak mimo ni. Politické hovory o starém uspořádání (Československé republice) byly zakázány mezi učiteli i mezi žactvem.